Regulamin serwisu internetowego meestpolska.pl

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.meestpolska.pl  jest prowadzony przez firmę Meest Polska Sp. z o.o.
 2. DANE REJESTROWE FIRMY:
  Meest Polska Sp. z o.o.
  ul. Transportowców 5
  39-200 Dębica
 3. Zakup usługi odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a firmą Meest Polska Sp. z o.o.
 4. Przed złożeniem zamówienia, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
 5. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 6. Zamówienie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na witrynie: www.meestpolska.pl.

  Meest Polska Sp. z o.o. oferuje Klientowi sprzedaż kompleksowej usługi logistycznej polegającej na dostarczeniu przesyłki zgodnie z warunkami świadczenia usług opisanymi na stronie internetowej meestpolska.pl. W skład usług oferowanych przez Meest Polska Sp. z o.o. wchodzą:
  1. Dostarczenie do Polski paczki nadanej z magazynu w USA.
  2. Dostarczenie do Ukrainy paczki nadanej w Polsce w punktach partnerskich.
  3. Dostarczenie do Polski paczki nadanej we Włoszech w punktach partnerskich.
  4. Dostarczenie do Polski paczki nadanej we Francji w punktach partnerskich.
  5. Dostarczenie paczki z Polski do krajów europejskich w zakresie oferowanej usługi wg cennika.
  6. Dostarczenie przesyłki krajowej.
  7. Cennik wyżej wymienionych usług znajduje się na stronie internetowej meestpolska.pl w zakładce Cennik.
 7. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu usługi niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Meest Polska Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Meest Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 9. Meest Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 11. Informację o przyjęciu zamówienia do realizacji Klient dostanie na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
 12. Za towar i kompleksową usługę wybraną przez Klienta może on zapłacić kartą płatniczą, przelewem na konto podane na stronie internetowej oraz za pośrednictwem systemu PayPal.
 13. Usługa zostanie wykonana, a towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Meest Polska Sp. z o.o. wpłaty pełnej kwoty za zamówioną usługę.
 14. Po dokonaniu wpłaty Meest Polska Sp. z o.o. wykona usługę zgodnie z zamówieniem. Towar zostanie wysłany w formie tradycyjnej pudełkowej za pośrednictwem międzynarodowych firm kurierskich i operatorów pocztowych.
 15. Klient podczas dokonywania zamówienia i wypełniania Formularza musi wybrać preferowany rodzaj dostawy. Ma do wyboru dostawę do punktów odbioru osobistego takich jak: paczkomaty, stacje ORLEN, placówki Poczty Polskiej, kioski RUCHU, punkty partnerskie lub dostawę adresową na dowolny wybrany przez Klienta adres.
 16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny u dostawców Meest Polska Sp. z o.o. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie powiadamia Meest Polska Sp. z o.o.
 17. Wszystkie ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Meest Polska Sp. z o.o. są podawane w PLN.
 18. Każdy zakup dokumentowany jest wystawionym przez Meest Polska Sp. z o.o. odpowiednim dokumentem fiskalnym. Klient na swoją prośbę może otrzymać fakturę VAT.
 19. Meest Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez partnerów Meest Polska Sp. z o.o. Czas na dostarczenie towaru od momentu jego zakupu zależy od rodzaju wybranej usługi i jest podany w jej opisie. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki w punkcie odbioru lub przy kurierze.
 20. Towar będący przedmiotem świadczonej usługi jest ubezpieczony do kwoty zadeklarowanej przez Klienta, nieprzekraczającej 500 zł w przypadku punktów partnerskich oraz nieprzekraczającej 1000 zł w przypadku dostawy adresowej. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia dodatkowego  w zależności od poszczególnych usług.
 21. Meest Polska Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych usług bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Meest Polska Sp. z o.o. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 22. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Meest Polska Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 23. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, ponadto dane Klienta wykorzystane będą przez Meest Polska Sp. z o.o. w celu informowania go o nowych produktach i promocjach oferowanych przez Meest Polska Sp. z o.o.
 24. Dane osobowe Klienta chronione są przez Meest Polska Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom.
 25. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 26. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Meest Polska Sp. z o.o. jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Meest Polska Sp. z o.o. w ramach serwisu będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Meest Polska Sp. z o.o. polski sąd powszechny.

Kontakt   •   Regulamin   •   faq